اعضای هیئت مدیره

سیروان امینی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سیدشهاب الدین طباطبائی

رئیس هیئت مدیره

روح اله صدیقی

عضو هیئت مدیره