شرکت سبدگردان سیوان (سهامی خاص) نهاد مالی دارای مجوز و تحت نظارت با شماره 122/13۸2۹۷ در مورخ 1402/07/22 سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که به صورت حرفه ای به مدیریت سبدهای اختصاصی اشخاص حقیقی یا حقوقی و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. این شرکت در مورخ 1402 /03/01با شماره ثبت 6131۷۹ و شناسه ملی 1401225425۸ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهر تهران به ثبت رسیده است.
همچنین این شرکت در مورخ 1402/03/1۷ به شماره ثبت 12140 و سرمایه ثبت شده 100،000 میلیون ریال نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و مجوز تاسیس را دریافت نموده است.

سهامداران

سیروان امینی

سیدشهاب الدین طباطبائی

روح اله صدیقی